ขั้นตอนการสมัคร
1. อ่านประกาศฯ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่ง
นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน สังกัดสำนักการพิมพ์ และรายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัครคัดเลือก
2. กรอกรายละเอียดข้อมูลการสมัครคัดเลือก ในใบสมัครคัดเลือกให้ครบถ้วน พร้อมทั้ง
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนดำเนินการในแต่ละขั้นตอน
3. พิมพ์ใบสมัคร และบัตรประจำตัวสอบ พร้อมทั้งใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment
ตามตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก
4. นำใบสมัคร และใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment ไปชำระเงินได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
1) ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
    ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2563 - 21 มกราคม 2563 ภายในเวลาทำการของธนาคาร
2) ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยต้องชำระภายในเวลา 22.00 นาฬิกา
    ของวันที่ 21 มกราคม 2563
3) ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน KTB NETBANK ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
5. ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป ถ่ายในครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี ลงในใบสมัคร จำนวน 1 รูป และบัตรประจำตัวสอบ (สำหรับเจ้าหน้าที่และสำหรับผู้สมัครสอบ) จำนวนอย่างละ 1 รูป

6. ส่งใบสมัคร และเอกสารหลักฐานการรับสมัครคัดเลือก ภายหลังที่ได้ดำเนินการสมัคร
และชำระเงินที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ช่องทางใดช่องทางหนึ่งเรียบร้อยแล้ว


ให้ผู้สมัครส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

 • ใบสมัครคัดเลือก โดยให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก “ลงลายมือชื่อ” ให้ตรงตามบัตรประจำตัวสอบ
  และหลักฐานอื่นๆ
 • สำเนาประกาศนียบัตร สำเนาหนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับ ตำแหน่งที่สมัคร สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา ตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ จากผู้มีอำนาจอนุมัติ
  ภายในวันที่ 20 มกราคม 2563
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 • ใบรับรองแพทย์แสดงว่ามีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งแพทย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ในกรณีที่ชื่อ-สกุลไม่ตรงกับหลักฐาน
  การสมัคร ใบทะเบียนสมรส จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครจะต้องเขียนคำรับรองสำเนาเอกสารและหลักฐานทุกฉบับที่ใช้ในการสมัครว่า
“รับรองสำเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ และระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของเอกสาร


ส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานการสมัครดังกล่าวข้างต้น ไปที่

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานกลาง ตู้ ปณ. 75 ปณฝ. รัฐสภา กทม. 10305
โดยจัดส่งให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 21 มกราคม 2563
(ให้ถือวันที่ที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับลงทะเบียน)


กรณีมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานกลาง อาคารทิปโก้ ชั้น 16
ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตสามเสนใน กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-3573100 ต่อ 3109-12 ในวันและเวลาราชการ

7. นำเอกสาร ดังต่อไปนี้ มาแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่คุมสอบในวันคัดเลือกทุกครั้ง หากขาดหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งจะไม่มีสิทธิเข้าสอบ ประกอบด้วย
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน
 • บัตรประจำตัวสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต และติดรูปถ่าย 1 รูป (สำหรับผู้สมัครคัดเลือก)
8. เงื่อนไขในการสมัครคัดเลือก
 • ผู้สมัครคัดเลือกต้องชำระค่าธรรมเนียมสอบให้ครบ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
 • สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็น
  ผู้ผ่านการ คัดเลือกมาดำรงตำแหน่งในประเภทและระดับตามที่คัดเลือกได้
ข้อควรระวัง !!!

 1. ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน "ใบสมัครออนไลน์" จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับ
  บัตรประจำตัวประชาชน
 2. กรุณาตรวจสอบ เลขประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิง ตลอดการสอบ
 3. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณา
  ตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม [ส่ง ใบสมัคร] เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัครไปแล้ว
  จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากข้อมูล ผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูลของท่านเองจะถือว่าใบสมัครนั้น เป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้
  หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศ จะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติและท่านจะไม่สามารถ
  เรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น
 4. กรุณาชำระเงิน ใบสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
** แนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 9.0 ขึ้นไป
หรือ Mozilla Firefox Google Chrome **