ขั้นตอนการสมัคร
1. อ่านประกาศฯ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญในตำแหน่งตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา) ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และรายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน
2. กรอกรายละเอียดข้อมูลการสมัครสอบแข่งขัน ในใบสมัครสอบแข่งขันให้ครบถ้วน พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนดำเนินการในแต่ละขั้นตอน
3.พิมพ์ใบสมัคร และบัตรประจำตัวสอบ พร้อมทั้งใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment ตามตำแหน่งที่สมัครสอบแข่งขัน
4. นำใบสมัคร และใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment ไปชำระเงินได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
1) ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
    ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 - 6 สิงหาคม 2563 ภายในเวลาทำการของธนาคาร
2) ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยต้องชำระภายในเวลา 22.00 นาฬิกา
    ของวันที่ 6 สิงหาคม 2563
3) ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน KTB NETBANK / Krungthai NEXT ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยต้องชำระเงินภายในเวลา 22.00 นาฬิกา ของวันที่ 6 สิงหาคม 2563
5. ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป ถ่ายในครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี ลงในใบสมัคร จำนวน 1 รูป และบัตรประจำตัวสอบ (สำหรับเจ้าหน้าที่และสำหรับผู้สมัครสอบ) จำนวนอย่างละ 1 รูป

6. ส่งใบสมัคร และเอกสารหลักฐานการรับสมัคร ภายหลังที่ได้ดำเนินการสมัคร และชำระเงินที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ช่องทางใดช่องทางหนึ่งเรียบร้อยแล้ว


ให้ผู้สมัครส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

 • ใบสมัครสอบ โดยให้ผู้สมัครสอบ “ลงลายมือชื่อ” ให้ตรงตามบัตรประจำตัวสอบ
  และหลักฐานอื่นๆ
 • สำเนาปริญญา สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา ตรงกับตำแหน่งที่สมัคร อย่างละ 1 ฉบับ โดยผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ จากผู้มีอำนาจอนุมัติ
  ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2563
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 • ใบรับรองแพทย์แสดงว่ามีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งแพทย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ในกรณีที่ชื่อ-สกุลไม่ตรงกับหลักฐาน
  การสมัคร ใบทะเบียนสมรส จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครจะต้องเขียนคำรับรองสำเนาเอกสารและหลักฐานทุกฉบับที่ใช้ในการสมัครว่า
“สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ และระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของเอกสาร


ส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานการสมัครดังกล่าวข้างต้น ไปที่

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานกลาง ตู้ ปณ. 75 ปณฝ. รัฐสภา กทม. 10305
(โดยจัดส่งให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2563)
โดยลงทะเบียนทางไปรษณ์ด่วนพิเศษ (EMS) ของบริษัท ไปรษณ์ไทย จำกัด
(ให้ถือวันที่ที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับลงทะเบียน)


กรณีมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานกลาง
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)
ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
โทร. 0 0242 5900 ต่อ 5210 และ 5212 ในวันและเวลาราชการ

7. นำเอกสาร ดังต่อไปนี้ มาแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่คุมสอบในวันสอบทุกครั้ง หากขาดหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งจะไม่มีสิทธิเข้าสอบ ประกอบด้วย
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน
 • บัตรประจำตัวสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต และติดรูปถ่าย 1 รูป (สำหรับผู้สมัครสอบ)
8. เงื่อนไขในการสมัครสอบ
 • ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครหรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรงตามคุณวุฒิหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น โดยไม่สามารถเรียกคืนค่าธรรมเนียมสอบ ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้สมัครสอบต้องจัดส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบตามข้อ 6 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2563หากพ้นกำหนดวันดังกล่าวถือว่าไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น โดยไม่สามารถเรียกคืนค่าธรรมเนียมสอบ ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ข้อควรระวัง !!!

 1. ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน "ใบสมัครออนไลน์" จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับ
  บัตรประจำตัวประชาชน
 2. กรุณาตรวจสอบ เลขประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิง ตลอดการสอบ
 3. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้น กรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม [ส่ง ใบสมัคร] เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัครไปแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากข้อมูล ผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูลของท่านเองจะถือว่าใบสมัครนั้น เป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศฯ จะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติและท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น
 4. กรุณาชำระเงิน ใบสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
** แนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 9.0 ขึ้นไป
หรือ Mozilla Firefox Google Chrome **