ด้านการศึกษา
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสุวิทย์  เมษินทรีย์
 • วัน เดือน ปีเกิด :  
  12 พฤษภาคม 2504
 • การศึกษา :
   - เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   - ปริญญาเอกทางการตลาด Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  254 ศศปาฐศาลา ซอยจุฬา 12 ถนนพญาไท
  แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
  กรุงเทพมหานคร 10330
  โทรศัพท์ : 0 2218 4001 ต่อ 173
  โทรสาร : 0 2611 8952
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 2650 7788
  e-Mail : msuvit@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :  
  ผู้อำนวยการสถาบัน SIGA ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบัน SIGA
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์
   - ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
   - ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
   - กรรมการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :