นายอมรวิชช์  นาครทรรพ


ด้านการศึกษา
 • เลขประจำตัวสมาชิก 235
 • ชื่อ-สกุล :
  นายอมรวิชช์  นาครทรรพ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  17 พฤษภาคม 2503
 • การศึกษา :
   - ครุศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - Master of Science Florida State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - Master of Arts The Ohio State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - Doctor of Philosophy The Ohio State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  252/2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์
  แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
  กรุงเทพมหานคร 10120
  โทรศัพท์ : 0 2674 0363
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1551 5695, 09 2965 5599
  e-Mail : ajarnamornwich@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  รับราชการ ตำแหน่ง อาจารย์
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.วราภรณ์ สามโกเศส)
  • กรรมการบริหาร TK Park,
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภาการศึกษาแห่งชาติ
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
  • กรรมการบริหารสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
  • ประธานคณะทำงานด้านการศึกษา สำนักงานปฏิรูป (สปร.)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2542
  • เหรียญจักรพรรดิมาลา
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later