นายเจน  นำชัยศิริ


ด้านพลังงาน
 • เลขประจำตัวสมาชิก 046
 • ชื่อ-สกุล :
  นายเจน  นำชัยศิริ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  27 พฤษภาคม 2499
 • การศึกษา :
   - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - ปริญญาโททางวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมอุตสาหการ STANFORD UNIVERESITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักธุรกิจ ตำแหน่ง กรรมการและผู้จัดการใหญ่
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
   - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก)
   - กรรมการ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
   - กรรมการบริหาร สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
   - ประธานคณะกรรมการ สถาบันพลังงานฯ และสถาบันน้ำ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
   - คณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบกิจการไฟฟ้า
   - คณะทำงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทางเลือกและการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ฯลฯ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later