นายเจน  นำชัยศิริ


ด้านพลังงาน
 • เลขประจำตัวสมาชิก 046
 • ชื่อ-สกุล :
  นายเจน  นำชัยศิริ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  27 พฤษภาคม 2499
 • การศึกษา :
   - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - ปริญญาโททางวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมอุตสาหการ Stanford Univeresity ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  33/133-136 วอลล์สตรีททาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุรวงศ์
  แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
  กรุงเทพมหานคร 10500
  โทรศัพท์ : 0 2632 7071
  โทรสาร : 0 2236 1982
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1481 1635
  e-Mail : intania.chen@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  นักธุรกิจ ตำแหน่ง กรรมการและผู้จัดการใหญ่
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก)
  • กรรมการ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
  • กรรมการบริหาร สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • ประธานคณะกรรมการ สถาบันพลังงานฯ และสถาบันน้ำ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • คณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบกิจการไฟฟ้า
  • คณะทำงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทางเลือกและการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ฯลฯ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • เบญจมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2556
  • เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2551
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later