นางจุไรรัตน์  จุลจักรวัฒน์


เชียงใหม่
 • เลขประจำตัวสมาชิก 043
 • ชื่อ-สกุล :
  นางจุไรรัตน์  จุลจักรวัฒน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  9 กุมภาพันธ์ 2508
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
   - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   - รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถานที่ติดต่อ :
  99/63 หมู่ที่ 5 มโนมยาปาร์ค
  ต. ไชยสถาน อ. สารภี
  จ. เชียงใหม่ 50140
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 9482 2224
  e-Mail : crr_12345@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  รับราชการ ตำแหน่ง อาจารย์
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later