นายวิรัช  ชินวินิจกุล

 • เลขประจำตัวสมาชิก 145
 • ชื่อ-สกุล :
  นายวิรัช  ชินวินิจกุล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  7 พฤศจิกายน 2495
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการ ตำแหน่ง รองประธานศาลฎีกา
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เป็นผู้ริเริ่มและดำเนินการโครงการสมานฉันท์และไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลยุติธรรม
   - เป็นผู้ริเริ่มและดำเนินการโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน
   - เป็นผู้ริเริ่มและดำเนินการโครงการค่ายเยาวชนต้นกล้าตุลาการ
   - เป็นผู้ริเริ่มและดำเนินการโครงการเปิดศาลนอกเวลาราชการ
   - เป็นผู้ริเริ่มและดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพพระภิกษุและสามเณร
   - เป็นผู้ริเริ่มและดำเนินการโครงการศาลยุติธรรมกับประชาชนกับเส้นทางสายเดียวกัน
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later