นายวิเชียร  ชวลิต

 • เลขประจำตัวสมาชิก 140
 • ชื่อ-สกุล :
  นายวิเชียร  ชวลิต
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  14 เมษายน 2498
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการบำนาญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. ๒๕๕๑
   - ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๒
   - อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๓
   - ปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๓
   - ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ พ.ศ. ๒๕๕๔
   - ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๕
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later