นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ

 • เลขประจำตัวสมาชิก 127
 • ชื่อ-สกุล :
  นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  19 กันยายน 2501
 • การศึกษา :
   - Bachelor of Science (Civil Engineering) CENTRAL NEW ENGLAND COLLEGE OF TECHNOLOGY ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - Master of Business Administration FLORIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    รับราชการ ตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
   - อธิบดีกรมชลประทาน
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 242 5900 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later