นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ

 • เลขประจำตัวสมาชิก 127
 • ชื่อ-สกุล :
  นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  19 กันยายน 2501
 • การศึกษา :
   - Bachelor of Science (Civil Engineering) CENTRAL NEW ENGLAND COLLEGE OF TECHNOLOGY ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - Master of Business Administration FLORIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  121/15 หมู่ที่ 2 ซอยนนทบุรี 5 ถนนนนทบุรี 1
  ต. สวนใหญ่ อ. เมืองนนทบุรี
  จ. นนทบุรี 11000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1839 3458
  e-Mail : lertviro@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    รับราชการ ตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
   - อธิบดีกรมชลประทาน
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later