นางเมธินี  เทพมณี

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ชุดที่ 1 พ.ศ. 2558
 • เลขประจำตัวสมาชิก 117
 • ชื่อ-สกุล :
  นางเมธินี  เทพมณี
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  17 มีนาคม 2502
 • การศึกษา :
   - บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - Master of Business Administration UNIVERSITY OF BRIDGEPORT ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    รับราชการ ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - 1. เป็นหัวหน้า/รองหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมระหว่างประเทศ
   - องค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Telecommunity : APT)
   - รองหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชา สมัยที่ 13 ่ขององค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
   - หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ณ บรูไนดารุสซาลาม
   - สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union : ITU)
   - หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วมการประชุมสภาบริหารของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ปี ค.ศ.2015 ณ สำนักงานใหญ่ ITU นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
   - รองหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอำนาจเต็ม ค.ศ. 2014 ณ เมืองปูวาน สาธารณรัฐเกาหลี
   - การประชุมอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   - หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 15 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพ
   - หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ สมัยพิเศษ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
   - หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้ TELSOM ณ เมืองฮอยอัน ประเทศเวียตนาม
   - การประชุมเอเปคด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ
   - หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเวีย
   - 2. งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   - ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานโครงการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ทั่วราชอาณาจักรของกรมสรรพากร 2532
   - ฝ่ายบริหารจัดการการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ราชพัสดุทั่วราชอาณาจักรของกรมธนารักษ์ 2541
   - ฝ่ายเลขานุการการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับที่ 2 ของประเทศไทย (กรอบระยะเวลา 2552 - 2556)
   - 3. อาจารย์พิเศษ/พัฒนาหลักสูตร
   - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
   - มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา "Management Information Systems & Systems Analysis and Design"
   - ผู้ผลิตหลักสูตรร่วมวิชา "ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษี" มหาวิทยาลัยสุโขทัยธีรรมาธิราช
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later