นายกอบศักดิ์  ภูตระกูล

 • เลขประจำตัวสมาชิก 009
 • ชื่อ-สกุล :
  นายกอบศักดิ์  ภูตระกูล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  23 สิงหาคม 2511
 • การศึกษา :
   - ปริญญาตรีทางคณิตศาสตร์ MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - ปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - 2553-2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ
   - 2551-2553 ผู้บริหารส่วนกลยุทธ์นโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
   - 2550-2551 ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้บริหารสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน
   - ได้รับรางวัลป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำหรับนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น ปี 2552
   - ได้รับทุนพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย เพื่อศึกษาเรื่องปัญหาการกระจายรายได้ในไทยและทางออก
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later