นางสาวศิริรัตน์  สิริโชควงศ์สกุล

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคพลังท้องถิ่นไท
 • เลขประจำตัวสมาชิก 034
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวศิริรัตน์  สิริโชควงศ์สกุล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  15 ธันวาคม 2516
 • การศึกษา :
   - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เป็นนายก อบต.
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later