นายชำนิ  ศักดิเศรษฐ์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 355
 • ชื่อ-สกุล :
  นายชำนิ  ศักดิเศรษฐ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  3 มีนาคม 2490
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   - ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  105/1 หมู่ที่ 5
  ต. สามตำบล อ. จุฬาภรณ์
  จ. นครศรีธรรมราช 80130
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1659 0088
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
     ตำแหน่ง ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 10 สมัย
   - ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 2 ครั้ง (พ.ศ. 2535 - พ.ศ.2538, พ.ศ. 2540 - 2544)
   - ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง
   - ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการการทหาร
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later