นายภาคิน  สมมิตรธนกุล

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 327
 • ชื่อ-สกุล :
  นายภาคิน  สมมิตรธนกุล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  6 เมษายน 2505
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • สถานที่ติดต่อ :
  1/725 คอนโด LIFE ONE WIRELESS ถนนวิทยุ
  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
  กรุงเทพมหานคร 10330
  e-Mail : parkin223@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อยุธยาพลังงานสะอาด
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - บริหารงานธุรกิจด้านพลังงาน งานทดแทน
   - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โกลด์เพาเวอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ธุรกิจประเภทบริหารจัดการขยะ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later