นายสุรพร  ดนัยตั้งตระกูล

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 404
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสุรพร  ดนัยตั้งตระกูล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  20 กุมภาพันธ์ 2499
 • การศึกษา :
   - เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  119 หมู่ที่ 8 หมู่บ้านขมิ้น
  ต. สระนกแก้ว อ. โพนทอง
  จ. ร้อยเอ็ด 45110
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1831 6316
  e-Mail : danaitangtrakool@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2529, พ.ศ. 2535/1, พ.ศ. 2535/2, พ.ศ. 2538, พ.ศ. 2539
   - สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2549
   - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2539
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later