นางสุเนตตา  แซ่โก๊ะ


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรครวมพลังประชาชาติไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 255
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสุเนตตา  แซ่โก๊ะ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  22 กรกฎาคม 2510
 • การศึกษา :
   - นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - Master of Public and Private Management (Graduate Diploma of Business in Management) EDITH COWAN UNIVERSITY ประเทศออสเตรเลีย
   - การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  38/47 ซอยสุขุมวิท 49 ถนนสุขุมวิท
  แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
  กรุงเทพมหานคร 10110
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1808 8077
  e-Mail : sunettakuo@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ที่ปรึกษาธุรกิจอิสระ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - 2536-2551 ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท คราวน์ เบ็บแคน แอนด์ โคลสเชอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
   - 2551-2555 ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ บริษัท คราวน์ เบ็บแคน แอนด์ โคลสเชอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
   - 2556-2564 ที่ปรึกษาธุรกิจอิสระ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later