นายสมศักดิ์  คุณเงิน

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดขอนแก่น เขต 7
พรรคเศรษฐกิจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 175
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสมศักดิ์  คุณเงิน
 • วัน เดือน ปีเกิด :
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - อดีต ส.ส. ขอนแก่น ๕ สมัย (รวมครั้งนี้สมัยที่ ๖)
   - อดีตประธานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น และสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ๗ ปี
   - เกษตรกร ทำนา
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later