นายมานพ  คีรีภูวดล

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคก้าวไกล
 • เลขประจำตัวสมาชิก 156
 • ชื่อ-สกุล :
  นายมานพ  คีรีภูวดล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  12 ตุลาคม 2518
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน) สถาบันราชภัฏลำปาง
 • สถานที่ติดต่อ :
  156 หมู่ที่ 2 หมู่บ้าน PK วิลน์ ซอยราชพฤกษ์ 4
  ต. สันป่าเปา อ. สันทราย
  จ. เชียงใหม่ 50210
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 5686 1392
  e-Mail : keereepuwadol1975@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักพัฒนาองค์กรเอกชน ลูกจ้างของรัฐ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - 2541-2561 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
   - ประสานงานลุ่มน้ำแม่มอก เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง
   - 2544-2546 ผู้ประสานงานลุ่มน้ำแม่ตาช้าง อ.หางดง จ.ลำปาง
   - 2547-2561 เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคเหนือ
   - ผอ.ศูนย์เรียนรู้การจัดการอย่างมีส่วนร่วมอินทนนท์
   - คณะทำงานที่ดินป่าไม้ภาคเหนือ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later