นางสาวจุฑาฑัตต  เหล่าธรรมทัศน์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรครวมพลัง
 • เลขประจำตัวสมาชิก 057
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวจุฑาฑัตต  เหล่าธรรมทัศน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  25 สิงหาคม 2528
 • การศึกษา :
   - Bachelor of Science UNIVERSITY OF LONDON ประเทศอังกฤษ
   - Master of Science UNIVERSITY OF LONDON ประเทศอังกฤษ
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เลขานุการรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง
   - ผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
   - หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 2 (ปนป.2) สถาบันพระปกเกล้า
   - บริหารธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later