พันเอก เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 136
 • ชื่อ-สกุล :
  พันเอก เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  24 มีนาคม 2509
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
   - Master of Science (Electrical Engineering) GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - Master of Science (Electrical Engineering) THE GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - Doctor of Philosophy (Electrical Engineering) FLORIDA ATLANTIC UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิชาการสื่อสารดิจิทัล) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • สถานที่ติดต่อ :
  11/116 หมู่ที่ 6 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 6-7 ถนนงามวงศ์วาน
  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
  กรุงเทพมหานคร 10210
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9789 9515
  e-Mail : settapong1966@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงฯ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลและการสื่อสารโทรคมนาคม มีประสบการณ์วางแผนและนโยบายระดับชาติด้านเทคโนโลยี
   - งานด้านวิชาการ มีผลงานวิจัยด้านวิศวการโทรคมนาคม และเป็นอาจารย์สอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later