นางสาวศิลัมพา  เลิศนุวัฒน์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคพลเมืองไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 365
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวศิลัมพา  เลิศนุวัฒน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  3 เมษายน 2518
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
   - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถานที่ติดต่อ :
  233 ถนนราชวิถี
  แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต
  กรุงเทพมหานคร 10300
  e-Mail : slertnuwat@yahoo.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ฝึกงานเป็นผู่ช่วยผู้พิพากษา OHIO สหรัฐอเมริกา
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร ปี 2548
   - เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายนพดล ปัทมะ)
   - ที่ปรึษารองนายกรัฐมนตรี (นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์)
   - ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายทรงศักดิ์ ทองศรี)
   - ที่ปรึษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ และ นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later