นายสมเกียรติ  ศรลัมพ์


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคประชาภิวัฒน์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 377
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสมเกียรติ  ศรลัมพ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  4 สิงหาคม 2499
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (ทางพัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  72/70 หมู่ที่ 1 ซอยสรรค์วิถี 57 ถนนสวรรค์วิถี
  ต. นครสวรรค์ตก อ. เมืองนครสวรรค์
  จ. นครสวรรค์ 60000
  e-Mail : prachapiwat01@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักธุรกิจ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครสวรรค์
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสองสมัย
   - ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
   - กรรมาธิการงบประมาณแผ่นดินสองสมัย
   - ประธานคณะกรรมาธิการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ วุฒิสภา
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later