นายไพบูลย์  นิติตะวัน

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 259
 • ชื่อ-สกุล :
  นายไพบูลย์  นิติตะวัน
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  15 มกราคม 2497
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  227/353 ถนนสรรพาวุธ
  แขวงบางนา เขตบางนา
  กรุงเทพมหานคร 10260
  e-Mail : pnititawan@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ที่ปรึกษากฎหมาย/นักกฎหมาย
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกวุฒิสภา สรรหาภาครัฐ
   - สมาชิกวุฒิสภา สรรหาภาคอื่น
   - ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย ประธานวุฒิสภา
   - สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
   - กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later