นายมงคลกิตติ์  สุขสินธารานนท์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคไทยศรีวิไลย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 273
 • ชื่อ-สกุล :
  นายมงคลกิตติ์  สุขสินธารานนท์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  25 กันยายน 2524
 • การศึกษา :
   - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - Doctor of Public Administration มหาวิทยาลัยชินวัตร
 • สถานที่ติดต่อ :
  119/396 หมู่ที่ 2 เพอร์เฟคเพลส (รัตนาธิเบศร์) ซอยเพอร์เฟคเพลส 1
  ถนนรัตนาธิเบศร์ ต. ไทรม้า อ. เมืองนนทบุรี
  จ. นนทบุรี 11000
  โทรสาร : 0 2961 0382
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9665 5535
  e-Mail : ajanmongkolkit@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    อาจารย์/ที่ปรึกษากฎหมาย
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - อดีตเลขาธิการมูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
   - อดีตเลขาธิการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ (3 สมัย)
   - อดีตผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
   - อดีตผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
   - อดีตอนุกรรมาธิการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นด้านการคมนาคม วุฒิสภา
   - อดีตกรรมการคืนคนดีสู่สังคม กระทรวงยุติธรรม
   - อดีตอนุกรรมการการบริหารจัดการน้ำและอุทักภัย สำนักนายกรัฐมนตรี
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later