นายปรีดา  บุญเพลิง

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคครูไทยเพื่อประชาชน
 • เลขประจำตัวสมาชิก 218
 • ชื่อ-สกุล :
  นายปรีดา  บุญเพลิง
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  16 กันยายน 2494
 • การศึกษา :
   - การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   - พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 • สถานที่ติดต่อ :
  4 หมู่ที่ 9 หมู่บ้านท่านางแนว
  ต. ท่านางแนว อ. แวงน้อย
  จ. ขอนแก่น 40230
  โทรสาร : 043 278 007
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 4996 4242, 08 9421 9916
  e-Mail : preedaboonplerng@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    เกษตรกร
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - รับราชการครูสังกัด อบจ.ขอนแก่น (2515-2523) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (2523-2542)
   - ผู้แทนข้าราชการครูในคณะกรรมการการประถมการศึกษาจังหวัดขอนแก่น (2524-2527)
   - ผู้แทนสมาชิกคุรุสภาในคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภา (2525-2533)
   - เลขาธิการคุรุสภา
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later