นายนิคม  บุญวิเศษ

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคพลังปวงชนไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 179
 • ชื่อ-สกุล :
  นายนิคม  บุญวิเศษ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  20 มกราคม 2513
 • การศึกษา :
   - ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) เกียรตินิยม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ประธานกรรมการ บริษัท บุญวิเศษ คอร์ปอร์เรชั่น กรุ๊ป จำกัด
   - ประธานกรรมการ บริษัท เอ็น.ดี.เฮิร์บ จำกัด
   - ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านแพทย์แผนไทย) จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2558
   - ประธานสโมสร เอ็น.ดี.สวิมมิ่งคลับ (สนับสนุน เด็กและเยาวชน ทักษะการว่ายน้ำ)
   - ประธานชมรมดวงตะวัน (ช่วยเหลือผู้ป่ายยากจน พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน)
   - เป็นสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ชนะเลิศทักษะการแข่งขันการเพาะเห็ด ระดับชาติ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later