นายดำรงค์  พิเดช

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคโอกาสไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 128
 • ชื่อ-สกุล :
  นายดำรงค์  พิเดช
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  26 พฤศจิกายน 2494
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   - วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • สถานที่ติดต่อ :
  706 ถนนโชคชัย 4
  แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
  กรุงเทพมหานคร 10230
  โทรศัพท์ : 0 2931 0065
  โทรสาร : 0 2931 0254
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการบำนาญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - อดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช (ระหว่าง พ.ศ. 2548 - 2549 และ 2553 - 2554)
   - อดีตรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ระหว่าง พ.ศ. 2551 - 2553)
   - อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2556
   - อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ต.ค. 2557 - ก.ย. 2558)
   - อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (2558 - 2560)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later