นายนพดล  แก้วสุพัฒน์


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคพลังท้องถิ่นไท
 • เลขประจำตัวสมาชิก 168
 • ชื่อ-สกุล :
  นายนพดล  แก้วสุพัฒน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  10 พฤศจิกายน 2499
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (ธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
 • สถานที่ติดต่อ :