นายนพดล  แก้วสุพัฒน์


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคพลังท้องถิ่นไท
 • เลขประจำตัวสมาชิก 169
 • ชื่อ-สกุล :
  นายนพดล  แก้วสุพัฒน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  10 พฤศจิกายน 2499
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
 • สถานที่ติดต่อ :
  ๑๔ หมู่ที่ ๖ หมู่บ้านคลองบางน้อย ซอยวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ถนนราชพฤกษ์
  ต. อ้อมเกร็ด อ. ปากเกร็ด
  จ. นนทบุรี ๑๑๑๒๐
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1432 7741
  e-Mail : noppadol.saoa@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมืองท้องถิ่น
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - กำนัน ต.อ้อมเกร็ด จ.นนทบุรี
   - นายก อบต.ต.อ้อมเกร็ด จ.นนทบุรี
   - นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
   - กรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   - กรรมการกลางส่วนตำบล
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later