นายนพดล  แก้วสุพัฒน์


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคพลังท้องถิ่นไท
 • เลขประจำตัวสมาชิก 169
 • ชื่อ-สกุล :
  นายนพดล  แก้วสุพัฒน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  10 พฤศจิกายน 2499
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (ธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
 • สถานที่ติดต่อ :
  14 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านคลองบางน้อย ซอยวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ถนนราชพฤกษ์
  ต. อ้อมเกร็ด อ. ปากเกร็ด
  จ. นนทบุรี 11120
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1432 7741
  e-Mail : noppadol.saoa@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมืองท้องถิ่น
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - บริหารจัดการท้องถิ่นด้านภารกิจถ่ายโอน ด้านจัดสรรงบประมาณท้องถิ่น งานบริหารบุคคลท้องถิ่น
   - การจัดการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later