นายโกวิทย์  พวงงาม


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคพลังท้องถิ่นไท
 • เลขประจำตัวสมาชิก 034
 • ชื่อ-สกุล :
  นายโกวิทย์  พวงงาม
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  8 ธันวาคม 2494
 • การศึกษา :
   - ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - Doctor of Philosophy (Rural Development) Central Luzon State University ประเทศฟิลิปปินส์
   - การเมืองการปกครองในระบอบประธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปป.ร.14) สถาบันพระปกเกล้า
   - Modern Municipal Management for a Sustainable Development 1998 Alademie Klausenhof Germany
   - Capacity Building for Local Authorities Through Local Public Staudards and Local Cooperation 2007 Jica Japan
 • สถานที่ติดต่อ :
  79/14 หมู่ที่ 18 หมู่บ้านธันยบดี ซอย 1 ถนนกาญจนาภิเษก
  ต. บางแม่นาง อ. บางใหญ่
  จ. นนทบุรี 11140
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1827 1549, 09 7297 1493
  e-Mail : ko_wit517@hotmai.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการ ตำแหน่ง อดีตคณบดีและนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - 1. อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
   - 2. อดีตคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - 3. อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   - 4. อดีตข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชม กระทรวงมหาดไทย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later