นายเทวัญ  ลิปตพัลลภ

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคชาติพัฒนากล้า
 • เลขประจำตัวสมาชิก 146
 • ชื่อ-สกุล :
  นายเทวัญ  ลิปตพัลลภ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  29 ธันวาคม 2502
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถานที่ติดต่อ :
  222/4 ซอยเพชรเกษม 72 ถนนเพชรเกษม
  แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
  กรุงเทพมหานคร 10160
  โทรศัพท์ : 0 2801 1081
  โทรสาร : 0 2801 0921
  e-Mail : tewanlip@yahoo.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ที่ปรึกษากรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. 2557
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดนครราชสีมา
   - ประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (สภาผู้แทนราษฏร)
   - รองประธานคณะกรรมาธิการคมนาคม สภาผู้แทนราษฏร
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later