นางสาวอนุสรี  ทับสุวรรณ


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรครวมพลัง
 • เลขประจำตัวสมาชิก 469
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวอนุสรี  ทับสุวรรณ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  23 พฤษภาคม 2512
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - Master of Arts in International Relations UNITED STATES INTERNATIONAL UNIVERSITY
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เป็นกงศุล ณ เมืองฮ่องกง (รับราชการกระทรวงการต่างประเทศ 17 ปี)
   - เป็นเลขานุการผู้ว่า กทม.
   - ดำรงตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมฯ และแรงงาน
   - เป็นโฆษกประจำตัว รมว.พัฒนาสังคมฯ
   - เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการรณรงค์ให้ นายมณเฑียร บุญต้น เป็นผู้แทนไทยในคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
   - เป็นหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และนโยบายของ รมว.พัฒนาสังคมฯ และแรงงาน
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later