นายนิกร  จำนง

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคชาติไทยพัฒนา
 • เลขประจำตัวสมาชิก 178
 • ชื่อ-สกุล :
  นายนิกร  จำนง
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  5 ธันวาคม 2498
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   - Master of Art Teaching (Government) TARLETON STATE UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - Master of Art Teaching TARLETON STATE UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - Future Economy Internet Governance Executive Program สถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต
 • สถานที่ติดต่อ :
  1 พรรคชาติไทยพัฒนา ถนนพิชัย
  แขวงดุสิต เขตดุสิต
  กรุงเทพมหานคร 10300
  โทรศัพท์ : 0 2243 8072, 0 2243 5590
  โทรสาร : 0 2243 8074
  e-Mail : nikorn.sk@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
   - อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี จำนวน 4 ท่าน
   - อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 3 สมัย
   - อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later