นายธีระ  วงศ์สมุทร

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคชาติไทยพัฒนา
 • เลขประจำตัวสมาชิก 165
 • ชื่อ-สกุล :
  นายธีระ  วงศ์สมุทร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  15 ธันวาคม 2491
 • การศึกษา :
   - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ชลประทาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  1 ถนนพิชัย
  แขวงดุสิต เขตดุสิต
  กรุงเทพมหานคร 10300
  โทรศัพท์ : 0 2243 8072
  โทรสาร : 0 2243 8074
  e-Mail : theera23@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่ง อธิบดีกรมชลประทาน
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ด้านการเกษตรและการชลประทาน
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later