นายเพชรวรรต  วัฒนพงศศิริกุล

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคเพื่อชาติ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 257
 • ชื่อ-สกุล :
  นายเพชรวรรต  วัฒนพงศศิริกุล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  5 ตุลาคม 2500
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยนเรศวร
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยนเรศวร
   - รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารจัดการสาธารณะ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • สถานที่ติดต่อ :
  64 ถนนอินทวโรรส
  ต. ศรีภูมิ อ. เมืองเชียงใหม่
  จ. เชียงใหม่ 50200
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9998 8339
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักธุรกิจ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เป็นผู้ไกล่เกลี่ยประนีประนอมประจำศาลแขวงจังหวัดเชียงใหม่
   - อาจารย์สอนพิเศษมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น
   - ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   - ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   - เป็นประธานกรรมการบริหารสถาบันการจัดการที่ดินชุมชนแนวใหม่ 5 ภาค
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later