นายสงคราม  กิจเลิศไพโรจน์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคเพื่อชาติ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 371
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสงคราม  กิจเลิศไพโรจน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  15 มีนาคม 2487
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ) สถาบันราชภัฏธนบุรี
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - Master of Public Administration มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   - รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
 • สถานที่ติดต่อ :
  198/33 หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถนนบางนา-ตราด
  ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี
  จ. สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ : 0 2316 0516
  โทรสาร : 0 2394 0885
  e-Mail : songkram_999@yahoo.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักธุรกิจ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2548, 2550
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later