นายมนูญ  สิวาภิรมย์รัตน์


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคเศรษฐกิจใหม่
 • เลขประจำตัวสมาชิก 279
 • ชื่อ-สกุล :
  นายมนูญ  สิวาภิรมย์รัตน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  31 พฤษภาคม 2508
 • การศึกษา :
   - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - Master of Science (Engineering Management) UNIVERSITY OF MISSOURI-ROLLA ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - Doctor of Philosophy (Engineering Management) UNIVERSITY OF MISSOURI-ROLLA ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  199 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์
  แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
  กรุงเทพมหานคร 10120
  โทรศัพท์ : 0 2285 2975
  โทรสาร : 0 2285 2167
  e-Mail : smanoon@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ที่ปรึกษา
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later