นายภาสกร  เงินเจริญกุล


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคเศรษฐกิจใหม่
 • เลขประจำตัวสมาชิก 269
 • ชื่อ-สกุล :
  นายภาสกร  เงินเจริญกุล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  30 มิถุนายน 2511
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • สถานที่ติดต่อ :
  199 พรรคเศรษฐกิจใหม่ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์
  แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
  กรุงเทพมหานคร 10120
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 242 5900 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later