นายประสงค์  บูรณ์พงศ์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคเสรีรวมไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 210
 • ชื่อ-สกุล :
  นายประสงค์  บูรณ์พงศ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  13 ตุลาคม 2479
 • การศึกษา :
   - แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (Political Science) มหาวิทยาลัยบูรพา
   - เวชศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2526, 2529, 2531, 2535, 2537, 2538, 2539, 2545, 2548, 2550 รวม 10 สมัย
   - เป็น รมช.กระทรวงสาธารณสุข 9 สค. 2531 - 25 สค. 2533
   - รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 26 สค. 2533 - 8 ธค. 2533, 18 กค. 2538 - 27 กพ. 2539
   - รมช.แรงงานและสวัสดิการสังคม 2538 - 27 กพ. 2539
   - รมว.แรงงานและสวัสดิการสังคม 3 พค. 2539 - 2540
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later