นายเรวัต  วิศรุตเวช

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคเสรีรวมไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 304
 • ชื่อ-สกุล :
  นายเรวัต  วิศรุตเวช
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  28 พฤษภาคม 2494
 • การศึกษา :
   - แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
   - Doctor of Medicine (บริหารจัดการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการบำนาญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่
   - คณะกรรมการประปาส่วนภูมิภาค
   - ประธานคณะกรรมการนโยบายเชิงสังคม องค์การเภสัชกรรม
   - คณะกรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
   - คณะกรรมการกีฬาแห่งประเทศไทย
   - คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์
   - กรรมการแพทย์สภา
   - คณะกรรมการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
   - คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์
   - คณะกรรมการการแพทย์
   - สำนักงานประกันสังคม 11) อนุกรรมการจัดให้มีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการโทรคมนาคม ก.ส.ท.ช.
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later