นายวัชรา  ณ วังขนาย


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคเสรีรวมไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 318
 • ชื่อ-สกุล :
  นายวัชรา  ณ วังขนาย
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  25 พฤศจิกายน 2500
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารงานบุคคล) มหาวิทยาลัยเกริก
 • สถานที่ติดต่อ :
  355 หมู่ที่ 11
  ต. แก้งสนามนาง อ. แก้งสนามนาง
  จ. นครราชสีมา 30440
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักธุรกิจ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2544 - 2548
   - กรรมาธิการติดตามผลการปฎิบัติตามมติของสภาผู้แทนราษฎร
   - กรรมาธิการอุตสาหกรรม (รองเลขาธิการคณะ)
   - รองโฆษกและกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
   - กรรมการและรองเลขาธิการพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 242 5900 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later