นายวัชรา  ณ วังขนาย

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคเสรีรวมไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 318
 • ชื่อ-สกุล :
  นายวัชรา  ณ วังขนาย
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  25 พฤศจิกายน 2500
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารงานบุคคล) มหาวิทยาลัยเกริก
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักธุรกิจ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2544 - 2548
   - กรรมาธิการติดตามผลการปฎิบัติตามมติของสภาผู้แทนราษฎร
   - กรรมาธิการอุตสาหกรรม (รองเลขาธิการคณะ)
   - รองโฆษกและกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
   - กรรมการและรองเลขาธิการพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later