นายศิริวัฒน์  ขจรประศาสน์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 364
 • ชื่อ-สกุล :
  นายศิริวัฒน์  ขจรประศาสน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  8 สิงหาคม 2516
 • การศึกษา :
   - Bachelor of Science (Business Administration) MARYVILLE UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2555
   - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2554
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิจิตร เขต 3 พ.ศ.2554
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิจิตร เขต 2 พ.ศ.2550
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิจิตร เขต 3 พ.ศ.2548
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิจิตร เขต 3 พ.ศ.2544
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later