นางสาวศุภมาส  อิศรภักดี

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 369
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวศุภมาส  อิศรภักดี
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  3 เมษายน 2516
 • การศึกษา :
   - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - Master of Science (Engineering Business Management) เกียรตินิยม UNIVERSITY OF WARWICK ประเทศสหราชอาณาจักร
   - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทางวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถานที่ติดต่อ :
  222/1 หมู่บ้านเบเวอรี่ฮิลล์ ถนนแจ้งวัฒนะ
  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
  กรุงเทพมหานคร 10210
  e-Mail : beekabee_love@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2548
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later