นายทรงศักดิ์  ทองศรี


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 136
 • ชื่อ-สกุล :
  นายทรงศักดิ์  ทองศรี
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  20 เมษายน 2501
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
   - รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
   - การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งขั้นสูง(พตส.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)
 • สถานที่ติดต่อ :
  9/208-9 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านศิริวรรณ 2 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
  ต. บางกร่าง อ. เมืองนนทบุรี
  จ. นนทบุรี 11000
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    อิสระ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - รองประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรสหกรณ์
   - ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว
   - กรรมาธิการวิสามัญงบประมาณประจำปี 2549
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ 8 สมัย ตั้งแต่ปี 2535-2551
   - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พ.ศ.2550-2551
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later