นายสรอรรถ  กลิ่นประทุม

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 396
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสรอรรถ  กลิ่นประทุม
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  17 มีนาคม 2499
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (Computer Science&statistics) IOWA STATE UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - Master of Engineering Management (Engineering Management) CATHOLIC UNIVERSITY OF AMERICA ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  104 หมู่ที่ 1
  ต. บางแพ อ. บางแพ
  จ. ราชบุรี 70160
  e-Mail : soraat_p@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร
   - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
   - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
   - รองประธานกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2544-2548
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later