นายอนุทิน  ชาญวีรกูล


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 463
 • ชื่อ-สกุล :
  นายอนุทิน  ชาญวีรกูล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  13 กันยายน 2509
 • การศึกษา :
   - Bachelor of Science (Industrial Engineering) ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
   - ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • สถานที่ติดต่อ :
  30/2 หมู่ที่ 4
  ต. อิสาณ อ. เมืองบุรีรัมย์
  จ. บุรีรัมย์ 31000
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 242 5900 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later