นายอนุทิน  ชาญวีรกูล

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 463
 • ชื่อ-สกุล :
  นายอนุทิน  ชาญวีรกูล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  13 กันยายน 2509
 • การศึกษา :
   - Bachelor of Science (Industrial Engineering) ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
   - ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later