ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 002
 • ชื่อ-สกุล :
  ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  16 มีนาคม 2495
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - Master of Arts (Political Science) UNIVERSITY OF CALIFORNIA ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - Doctor of Philosophy (Arts and Sciences) THE JOHN HOPKINS UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  ๑๒/๘๕ ซอยพัฒนาการ ๕๑ ถนนพัฒนาการ
  แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
  กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ศาสตราจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
   - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)
   - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทสยามแฟมิลี่มาร์ท จำกัด
   - ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน)
   - ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later