นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 453
 • ชื่อ-สกุล :
  นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  28 กุมภาพันธ์ 2497
 • การศึกษา :
   - นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  240/82 ถนนจรัญสนิทวงศ์
  แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
  กรุงเทพมหานคร 10700
  โทรศัพท์ : 0 2866 1571, 0 2412 9328
  โทรสาร : 0 2866 1572
  e-Mail : ongartdemocrat@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ส.ส. 2539, 2544, 2548, 2550, 2544
   - รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
   - เลขานุการส่วนตัวนายกรัฐมนตรี (นายชวน หลีกภัย)
   - เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
   - เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
   - ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
   - ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
   - ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
   - โฆษกพรรคประชาธิปัตย์
   - รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
   - รองประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน
   - รองประธานคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค
   - สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later