นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 073
 • ชื่อ-สกุล :
  นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  15 มีนาคม 2499
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะและการวางแผน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  ๔๓/๒๐ หมู่บ้านประมวลสุข ถนนรุ่งประชา
  ต. วัดชลอ อ. บางกรวย
  จ. นนทบุรี ๑๑๑๓๐
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 5549 2424
  e-Mail : aooddaaoodda@yahoo.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later