นายเทอดพงษ์  ไชยนันทน์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 147
 • ชื่อ-สกุล :
  นายเทอดพงษ์  ไชยนันทน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  25 มีนาคม 2487
 • การศึกษา :
   - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
   - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ส.ส. ปี พ.ศ. 2518, 2519, 2522, 2526, 2529, 2531, 2535/1, 2535/2, 2538, 2544, 2548, 2550, 2554, 2562
   - เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
   - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
   - รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
   - ประธานกรรมาธิการการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   - เคยเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
   - ประธานคณะกรรมการพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาล
   - ประธานคณะกรรมการพรรคร่วมฝ่ายค้าน
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later