นายวิเชียร  ชวลิต


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 327
 • ชื่อ-สกุล :
  นายวิเชียร  ชวลิต
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  14 เมษายน 2498
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์-การบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
   - ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
   - อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
   - ปลัดกระทรวงมหาดไทย
   - ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   - สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later