นายสุรสิทธิ์  วงศ์วิทยานันท์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 446
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสุรสิทธิ์  วงศ์วิทยานันท์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  11 สิงหาคม 2501
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • สถานที่ติดต่อ :
  111/1 หมู่ที่ 2 อาคารเล็กเจริญ ถนนกำแพงเพชร
  ต. นครชุม อ. เมืองกำแพงเพชร
  จ. กำแพงเพชร 62000
  โทรศัพท์ : 055 799 299
  โทรสาร : 055 799 666
  e-Mail : smallbuilding79@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - กำนันตำบลปางมะค่า จังหวัดกำแพงเพชร
   - ประธานกรรมการบริหาร อบต. ปางมะค่า จังหวัดกำแพงเพชร
   - ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จังหวัดกำแพงเพชร
   - สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดกำแพงเพชร
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
   - ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
   - ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
   - ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later